ДП Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв

+38 (044) 482-36-98

Підписатись на новини

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ Департамент стратегiчного планування та аналiзу
8:16 12.09.2016

 

ІНДЕКСАЦІЯ: як враховується премія у складі грошового доходу, новоприйняті працівники і їх базовий місяць

ПИТАННЯ: У травнi 2016 р. вiдбулося пiдвищення посадового окладу сторожiв (чергових) з 1378 до 1450 грн. Як у такому разi правильно розрахувати фiксовану суму iндексацiї, враховуючи всi складовi зарплати, якi не мають одноразового характеру?

Як розрахувати суму iндексацiї для працiвника, прийнятого у квiтнi 2015 р. з окладом 1450 грн?

Якщо працiвника, прийнятого тимчасово на посаду головного спецiалiста в сiчнi 2015 р. (на перiод вiдсутностi постiйного працiвника, який перебуває у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку), перевести на таку саму вакантну посаду (головного спецiалiста), але на постiйних засадах, чи змiниться в такому разi для переведеного працiвника базовий мiсяць iндексацiї, ураховуючи, що останнє пiдвищення окладiв на цiй посадi вiдбулося у квiтнi 2012 p.?

ВIДПОВIДЬ: Пунктом 5 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. № 1078 (зокрема iз змiнами, внесеними постановою вiд 09.12.2015 р. № 1013), визначено, що значення iндексу споживчих цiн береться за 1,0 або 100 % у мiсяцi, в якому вiдбувається пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Обчислюють iндекс споживчих цiн для подальшої iндексацiї з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Сума iндексацiї в мiсяцi пiдвищення тарифних ставок (окладiв) не нараховується, якщо розмiр пiдвищення заробiтної плати перевищує суму iндексацiї, шо склалася в мiсяцi пiдвищення тарифних ставок (окладiв).

Якщо розмiр пiдвищення заробiтної плати не перевищує суми iндексацiї, що склалася в мiсяцi пiдвищення тарифних ставок (окладiв), сума iндексацiї в цьому мiсяцi розраховується як рiзниця мiж сумою iндексацiї i розмiром пiдвищення заробiтної плати.

У разi зростання заробiтної плати за рахунок iнших складових без пiдвищення тарифних ставок (окладiв) сума iндексацiї не зменшується на розмiр пiдвищення заробiтної плати.

Якщо вiдбувається пiдвищення тарифних ставок (окладiв), у мiсяцi пiдвищення враховуються всi складовi заробiтної плати, якi не мають одноразового характеру.

Пунктом 10-2 Порядку передбачено, що для працiвникiв, яких переведено на iншу роботу на тому самому пiдприємствi, в установi або органiзацiї, а також переведено на роботу на iнше пiдприємство, в установу або органiзацiю або в iншу мiсцевiсть та у зв’язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi в разi продовження такими працiвниками роботи, для новоприйнятих працiвникiв, а також для працiвникiв, якi використали вiдпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдпустку без збереження заробiтної плати, передбаченi законодавством про вiдпустки, iндекс споживчих цiн для проведення iндексацiї обчислюють з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення тарифної ставки (окладу), за прсадою. яку обiймає працiвник.

Ураховуючи зазначене та наведене в листi, якщо у травнi 2016 р. вiдбулося пiдвищення посадового окладу, то значення iндексу споживчих цiн у цьому мiсяцi мало братися за 1,0 або 100%.

Порiвняння суми пiдвищення заробiтної плати iз сумою iндексацiї проводиться в умовах мiсяця, в якому вiдбувається пiдвищення тарифної ставки (окладу). Тобто береться посадовий оклад у травнi 2016 р. до пiдвищення i всi складовi заробiтної плати вiд цього окладу, зокрема доплати за роботу в нiчний час, за роботу у святковi днi, премiї, нарахованi за травень 2016 р., та посадовий оклад пiсля пiдвищення i всi складовi заробiтної плати вiд цього окладу.

Сума нарахованої у травнi 2016 р. премiї за квiтень 2016 р. має враховуватися в доходах квiтня, а не травня.

Щодо визначення iндексацiї для сторожiв, якi мають доплати за роботу у святковi днi та нiчний час, то з метою забезпечення єдиних пiдходiв до визначення суми iндексацiї для таких працiвникiв це питання доцiльно визначити в положеннi про умови оплати працi працiвникiв виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi.

Для новоприйнятих працiвникiв iндекс споживчих цiн для проведення iндексацiї має обчислюватися з мiсяця, наступного за мiсяцем пiдвищення посадового окладу за посадою, на яку прийнято працiвника. Наприклад, якщо пiдвищення посадових окладiв останнiй раз вiдбулося у квiтнi 2012 p., то з грудня 2015 р. як для працiвника, якого прийнято в березнi 2015 р., так i для працiвника, якого прийнято в березнi 2016 p., iндекс для проведення iндексацiї має обчислюватися однаково, тобто з квiтня 2012 р.

Iрина IВАНИЦЬКА,
головний спецiалiст

Департаменту стратегiчного планування та аналiзу

МIНIСТЕРСТВА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ